FORMER VICARS

FORMER VICARS

1916 Fr. Ougen Ramban
1916 Fr. P.T. Geevarughese
1917–18 Fr. Jacob / Fr. P.S. Thomas
1918–20 Fr. Philipose
1920–21 Fr. Thomas
1921–22 Fr. K.V. Mathias
1922–23 Fr. Zachariah
1923–24 Fr. A.E.Behanan
1924–26 Fr. K.J. Thomas
1926–28 Fr. K.T. Mathai
1928–29 Fr. P.J. Abraham
1929–31 Fr. P.A. Paulose
1931–32 Fr. M.M. Alexander
1932–33 Fr. T.S. Abraham
1933–34 Fr. P.M. Philipose
1934–36 Fr. C.V. Jonah
1936–39 Fr. K.I. Markose
1939–40 Fr. T.S. Abraham
1940–41 Fr. T.G. Mathew / Fr. M.J. Skaria
1941–42 Fr. E.P. Jacob
1942–44 Fr. M. Yohannan
1944–45 Fr. K. Chacko
1945–46 Fr. P. Joshua
1946–47 Fr. K.P. Abraham
1947–48 Fr. P.C. Thomasy
1948–50 Fr. C.J. Skaria
1950–52 Fr. K.M. Jacob
1952–53 Fr. M. Mathew
1953–55 Fr. C. Zachariah
1955–56 Fr. N. Thomas
1956–58 Fr. George Kurian
1958–60 Fr. T.J. Abraham
1960–62 Fr. C.V. John
1962–66 Fr. K.E. Samuel
1966–70 Fr. Geevarghese Thykadavil
1970–72 Fr. A.C. Koshy
1972–75 Fr. P.M. Thomas
1975–77 Fr. P.V. Abraham
1977–79 Fr. T.C. Mathai
1979–82 Fr. T.M. George
1982–85 Fr. C.M. Philipose
1985–89 Fr. George Varghese
1989–94 Fr. Joseph Thekkekara
1994–97 Fr. Joseph Thaliaparampil
1997–99 Fr. George Varghese
1999–2000 Fr. John Thomas
2000–05 Fr. Varghese John
2005–08 Fr. C.A. Isaac
2008–10 Very Rev. Joseph Thaliaparampil Cor-Episcopa
2010–13 Fr. M.P. Jacob
2013–16 Fr. Gigi Mathew Vakathanam